Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch onderzoek en te verzamelen informatie:

 • Verzamelen en interpreteren historische gegevens
 • Geofysisch onderzoek
 • Hydrologisch veldonderzoek, karteringen, plaatsen peilbuizen
 • Registratie van grondwaterstanden door middel van divers
 • Put- en pompproeven, opzet, uitvoering, en interpretatie
 • Infiltratie van neerslag, onderzoek, ontwerp systemen

Ontwerp en berekeningen:

 • Ontwerp put- en pompproeven
 • Gevolgen van aanleg van ontgrondingen en waterpartijen
 • Gevolgen peilwijzigingen open water
 • Afkoppelen en Infiltratie van neerslag
 • Neerslaghoeveelheid en overstort vereisten
 • Benodigde bergingscapaciteit
 • Ontwerp van infiltratiesysteem, wadi, sleuven, putten, filters
 • Waterbezwaar en Capaciteit
 • Bemalingen
 • Brandputten
 • Drinkwaterwinning
 • Beregening
 • Gevolgen voor de omgeving van onttrekkingen
 • Zettingen en maaiveldsdalingen
 • Droogteschade
 • Gevolgen bodem en grondwaterverontreinigingen
 • Natuurschade
 • Andere grondwateronttrekkingen en/of infiltraties
 • Warmte-koude opslag systemen
 • Terreinontwatering en drainagesystemen
 • Beheersing en verwijdering grondwaterverontreinigingen

Vergunningsaanvragen:

 • Aanvragen en indienen van meldingen en vergunningen:
 • Bemalingen en Grondwateronttrekkingen
 • Ontgrondingen
 • Infiltratie van water en retourbemalingen
 • Lozingen van grondwater

Kosten:

 • Raming van kosten van realisatie
 • Budgetbewaking tijdens uitvoering

Uitvoering:

 • Toezicht op uitvoering hydrologische werken
 • Voorbereiding en controle realisatie hydrologische werkzaamheden
 • Controle onttrekkingsdebieten
 • Controle grondwaterstanden in omgeving
 • Administratie van de uitvoering

Plaats een reactie