Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Bodemonderzoek

Waar is een bodemonderzoek voor nodig?

  • Voor de aanvraag van een bouwvergunning of bestemmingswijziging.
  • Voor een milieuvergunning van uw bedrijf, mogelijk dient dan ook de nulsituatie van het terrein te worden vastgelegd. Dit onderzoek richt zich met name op het verleden en het huidig gebruik van de locatie.
  • Bij aankoop van een locatie om onverwachte toekomstige kosten als gevolg van bodemverontreiniging te voorkomen.
  • Voor aan- en verkoop van onroerend goed, is het verstandig om een bodemonderzoek uit te voeren om eventuele claims uit te sluiten.┬á

Door de uitvoering van een bodemonderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van een bodemverontreiniging en of de locatie geschikt is voor de beoogde bestemming.

Bodemonderzoek grondmonsters

Gemeentelijke bouwverordening
Sinds oktober 1992 zijn alle gemeenten op basis van de Woningwet verplicht het bouwen op bodemverontreiniging tegen te gaan. Dit is geregeld in de gemeentelijke bouwverordening: bij de aanvraag om een bouwvergunning dient vrijwel altijd de bodemkwaliteit bekend te zijn. Voor meer informatie over uw gemeente klikt u hier

In een bodemonderzoek past ook een risicobeoordeling. Als er risico's zijn voor de gezondheid, voor het milieu of voor verspreiding, spreken we van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Het kan dan nodig zijn de verontreiniging op te ruimen (saneren).

Wanneer voor het bouwproces grond moet worden uitgegraven en van het terrein afgevoerd, is het afhankelijk van de partijgrootte, zinvol daarvan de kwaliteit te laten bepalen overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit (AP04 partijkeuring). De kwaliteit bepaalt namelijk de eisen die aan het transport en de bestemming van de grond worden gesteld.
Een partijkeuring kan worden gecombineerd met een voor het bouwplan vereist bodemonderzoek.

Hoogveld Milieutechniek B.V. voert deze bodemonderzoeken uit, voor bedrijven / particulieren / aannemers / architecten en overheden waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke eisen van de opdrachtgever. Voorafgaand aan de uitvoering wordt het benodigde onderzoek besproken met de opdrachtgever, wordt een onderzoeksstrategie bepaald en worden prijsafspraken gemaakt. Een goed en compleet bodemonderzoek bestaat uit verschillende stadia.

milieu onderzoek veldcomputer

Peilbuis grondwater monsters

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740, AP04
Hoogveld Milieutechniek B.V. is een breed geori├źnteerd milieuveldwerkbureau en een officieel door het ministerie van VROM erkend bodemintermediair. Zowel het bedrijf als de betreffende medewerkers zijn hiervoor in het kader van de Regeling bodemkwaliteit en het Besluit bodemkwaliteit geregistreerd bij SenterNovem. Hiermee is de uitvoeringskwaliteit van het aangeboden bodemonderzoek geborgd en aantoonbaar gemaakt. Deze erkenning is belangrijk voor onze opdrachtgevers; het bevoegd gezag mag namelijk alleen nog onderzoeken in behandeling nemen van erkende bedrijven.

Kwaliteit
Voortdurend nieuwe inzichten, op basis van onderzoek en ervaringen in de praktijk, zorgen ervoor dat de medewerkers van Hoogveld Milieutechniek B.V. komen met doordachte interpretaties van het beleid. Door flexibel te zijn, een samenwerkingsgerichte houding en betrokkenheid met de opdrachtgever kunnen wij elk willekeurig advies op maat leveren.
Een breed scala aan opdrachtgevers weet Hoogveld Milieutechniek B.V. te vinden als het gaat om bodem-, asbest- en/of milieuonderzoek.
Tip: Bekijk de mogelijkheden van Subsidie voor bodemonderzoek

milieu onderzoek PHEC meter