Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Risicobeoordeling Ruimtelijke Ontwikkeling

“ Geen ontheffing hogere grenswaarde geluid maakt woningbouw onmogelijk!”
“ Herontwikkeling bedrijventerrein tegengehouden door vleermuizen!”
“ Bodemverontreiniging komt voor ontwikkelaar geheel onverwacht!”
“ Toegekende vergoeding inzake planschade drukt enorm op rendement projectontwikkelaar!”

Bovenstaande citaten uit dagbladen doen menig locatie-eigenaar/ontwikkelaar beven.
Weet u zeker dat uw omgevingsrisico’s ten aanzien van te ontwikkelen locaties wèl herkend en erkend zijn?
Steeds vaker zijn wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en veiligheid van negatieve invloed op de exploitatie van een ruimtelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan omgevingsaspecten als bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, luchtkwaliteit, geluidsbelasting, flora en fauna, externe veiligheid, zeer onverwachte aansprakelijkheden en vertraging in procedures.

 

Wat betekent dit voor u?
Nu herontwikkeling gaat vóór nieuwe uitgifte van nieuwe terreinen wordt de kans op erfelijke belasting steeds groter. Het risicoprofiel van ruimtelijke ontwikkelingsplannen wijzigt. Risicofactoren zijn meer divers, complexer en groter in omvang. U moet een snelle inschatting van relevante risico’s maken en kunt niet langer alleen vertrouwen op onderbuik gevoel. Steeds vaker vinden ontwikkelaars het essentieel om reeds in een vroegtijdig stadium omgevingsrisico’s te herkennen en deze te vertalen naar financiële en juridische gevolgen. Deze risicoherkenning met praktische vertaalslag is vormgegeven in een concept, genaamd Risicoscan Locatie-ontwikkeling. Laat ons helder en overzichtelijk uw omgevingsrisico’s benoemen en vertalen naar financiele en juridische gevolgen. Goede voorbereiding is het halve werk.

Aanpak
De Risicoscan Locatie-ontwikkeling, gaat uit van een drieledige aanpak, te weten:
- Risico-aspecteninventarisatie
- Risicobeoordeling
- Risicobeheersing

Risico-aspecteninventarisatie
Op basis van uw voornemen een locatie te ontwikkelen bepalen wij in eerste instantie welke omgevingsrisico’s voor die locatie relevant zijn. Zo worden risico’s op het gebied van bodem, water, lucht, geluid, externe veiligheid, flora en fauna, proceduretermijnen, inspraak en bijvoorbeeld ook planschade in kaart gebracht.
Hiertoe maken wij een analyse van de locatie, de fysieke omgeving en haar stakeholders. In deze fase leggen wij direct een locatiedossier aan. Deze fase leidt tot een overzicht van de voor uw ontwikkeling relevante omgevingsrisico’s, waarbij wij elk risico voor u al hebben ingeschat op kans van optreden en mogelijk gevolg.

Risicobeoordeling
Alle door ons geïdentificeerde risico’s worden zo concreet mogelijk vertaald naar gevolgen voor planning en exploitatie van de ontwikkeling. Hierbij wordt elk risico ook vertaald naar een financiele component. Voor elk risico geven wij u een of meerdere oplossingen die inpasbaar zijn binnen de bestaande ontwikkelplannen. Deze zijn steeds gericht op het voorkomen en/of beperken van risico’s en de gevolgen daarvan. Uiteraard bepalen wij daarbij voor u ook van welke subsidiemogelijkheden
u daarbij gebruik kunt maken. De gehele risicobeoordeling presenteren wij u in een overzichtelijke rapportage, die uitvoerig met u wordt besproken. U bent hiermee in staat een zorgvuldige afweging te maken in het beheersen van risico’s.

Risicobeheersing
Wetende welke risico’s de geplande locatie-ontwikkeling met zich meebrengt is het zaak deze beheersbaar te maken. Op basis van de door u gemaakte keuzes in de voorgaande fase, staan wij u graag bij de risico’s te beperken of voorkomen. Hiertoe bieden wij u graag (juridische) ondersteuning bij het opstellen van diverse contractvormen, aanvragen van milieuvergunningen, uitvoeren van specifieke milieuonderzoeken, directievoering van bodemsanering, stakeholdermanagement, opstellen ruimtelijke onderbouwing en ook omgevingscommunicatie.
Door het inzetten van de Risicoscan Locatie-ontwikkeling kunt u zich richten op uw vak: creatief en met visie met ontwikkelen van duurzaam vastgoed met goede exploitatiemogelijkheden.


Plaats een reactie