Go to Top
  Bel ons direct: +31 (0)546 - 67 10 31 

Waterspanningsmeters en online monitoringtools

Waterspanning
Onder waterspanning wordt verstaan de spanning, welke in het grondwater, dat zich in de porien tussen vaste gronddeeltjes bevindt, heerst. Normaal verloopt de waterspanning met de diepte hydrostatisch, dat wil zeggen,  dat zij per meter diepte met 10 kN/m2 (=100 cm waterkolom) toeneemt. In bijzondere gevallen is het verloop niet hydrostatisch; men spreekt dan van wateroverspanning of wateronderspanning.

Afwijkingen van het hydrostatisch verloop zijn soms van tijdelijke aard, bijvoorbeeld als gevolg van bouwaktiviteiten, maar in andere gevallen permanent, zoals bijvoorbeeld in polders. Deze afwijkingen kunnen zich alleen ontwikkelen indien de grondslag geheel of gedeeltelijk is opgebouwd uit minder goed doorlatende lagen.

Waterspanning meten
Theorie en ervaring hebben ons geleerd, dat de mate, waarin de waterspanning afwijkt van het normale verloop een zeer grote invloed kan hebben op de eigenschappen van de grond. Bij een grote wateroverspanning moet bijvoorbeeld gerekend worden op een sterk verminderde schuifweerstand van de grond. Het kan dan ook van bijzonder groot belang zijn een goed inzicht te hebben in het verloop van de waterspanningen in de ondergrond. Om de waterspanningen te meten, zijn in de loop van de tijd diverse type waterspanningsmeters ontwikkeld.


Waterspanningsmeter herwindbaar
Waterspanningsmeter verloren pvc
Voorbeelden van mogelijke toepassingen

Geohydrologische toestand
Waterspanningen worden gemeten in watervoerende lagen onder en/of tussen afsluitende lagen, om de stroomrichting van het grondwater te kunnen bepalen. Tevens worden gegevens verkregen, die bij het uitvoeren van bijvoorbeeld kwelberekeningen noodzakelijk zijn.

Terreinophogingen
Controle verloop van waterspanning voor, tijdens en na het aanbrengen van de terreinophoging, om conclusies te kunnen trekken over het verloop van de zettingen en het eventueel nemen van maatregelen om de zettingen te versnellen

Dijken en weglichamen
Controle op verloop van waterspanningen, om na te gaan met welk tempo de ophoging mag worden voortgezet zonder gevaar te lopen, dat er zich afschuivingen of wegpersingen in de ondergrond voordoen

Bouwputten
Het vaststellen van de waterspanning in diepere lagen, om te kunnen bepalen tot welke diepte zonder spanningsbemaling kan worden ontgraven zonder dat gevaar voor opbarsten van de bodem bestaat. Tevens om waterdrukgegevens te verschaffen ten behoeve van een zo economisch mogelijke berekening van damwandprofielen

Bronbemalingen Het bepalen van de noodzaak van een bronbemaling en na installering hiervan het vaststellen tot op welke afstand ervan een grondwaterstandsverlaging optreedt.

Paalfunderingen Vooral in poldergebieden en langs grote rivieren is kennis van de grondwaterspanning van belang. Dit om na te gaan of er palen met een verzwaarde punt kunnen worden toegepast zonder dat er kwel optreedt.

Opslagtanks
Op basis van de gemeten waterspanning vaststellen welk vultempo moet worden aangehouden tijdens de proefbelasting van de tank met water.


Waterspanningsmeter monitoren dijk
Waterspanningsmeter Datalogger
Datalogger waterspanningsmeter

Toegepaste meetmethoden
Er zijn twee manieren ontwikkeld om de waterspanning te meten, namelijk met behulp van peilbuizen elektrischedrukopnemer

1. Peilbuizen
Peilbuizen verschaffen de mogelijkheid om van tijd tot tijd grondwatermonsters te nemen en doorlatendheidsmetingen van de grond in situ te verrichten. De nadelen van peilbuizen zijn de kostbare en tijdrovende installatie en de beperkte nauwkeurigheid in minder goed doorlatende lagen en bij snel wissellende waterspanningen. Bovendien moet er veel zorg worden besteed aan de afdichting om “kortsluiting” tussen lagen met verschillende waterspanning tegen te gaan.

2. Elektrische waterspanningsmeters
Hierbij worden weer twee typen meetinstrumenten onderscheiden, namelijk :
-metingen op een bepaalde diepte over een langere periode m.b.v. de  elektrische waterspanningsmeter
-metingen voor het verkrijgen van een indruk van de momentane waterspanning   op verschillende  nivo’s m.b.v. de waterspanningsconus.


De voordelen van de elektrische waterspanningsmeters
zijn de relatief goedkope plaatsing, de snelle reaktie op wisselende waterspanningen en de grote nauwkeurigheid. Het nadeel van elektrische waterspanningsmeters is dat een watermonster niet kan worden genomen. Ook het uitvoeren van doorlatendheidstesten behoort niet tot de mogelijkheden. De waterspanningsmeter bestaat uit een drukopnemer en is ondergebracht in een behuizing met aan de onderzijde een conische punt.